Πληροφορίες Ενημέρωσης και Χρήσης.


Τα στοιχεία ενημερώνονται κάθε μήνα. Τελευταία ενημέρωση τρέχοντος έτους 31/3/2018

Ο ιστότοπος έχει αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Συντονισμού και Εφαρμογής Πολιτικών