Εξέλιξη της απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα (31.12.2009 - 31.12.2012)
           
    31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
           
           
  ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 907.351 834.505 747.356 713.258
           
  Τακτικό Προσωπικό 1/  692.907 667.374 646.657 629.101
  Λοιπό Προσωπικό (Με επιβάρυνση στη συνολική μισθολογική δαπάνη) 2/ 154.264 111.591 60.220 44.584
  Αιρετοί 21.286 21.286 12.113 12.030
  ΔΕΚΟ ΚΕΦ. Α΄ 36.747 33.057 26.898 24.914
  ΔΕΚΟ ΚΕΦ. Α΄/ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2.147 1.197 1.468 2.629
           
  Προσωπικό χωρίς επιβάρυνση στη συνολική μισθολογική δαπάνη ή εκτός Γενικής κυβέρνησης  
  Λοιπό Προσωπικό Απασχολούμενο σε συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα 2/ 7.894 7.894 10.244 15.343
  ΔΕΚΟ ΚΕΦ. Β΄ 56.295 56.295 52.138 41.189
           
Πηγή: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  Διεύθυνση ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών
           
1/ Το τακτικό προσωπικό περιλαμβάνει το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
2/ Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει το έκτακτο προσωπικό (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - σύμβαση έργου – ωρομίσθιους), μετακλητούς υπαλλήλους,  τους υπαλλήλους stage (κατά τα έτη 2009 και 2010).  Το λοιπό προσωπικό αναλύεται περαιτέρω σε εκείνο που προκαλεί επιβάρυνση στη συνολική μισθολογική δαπάνη και σε αυτό που δεν προκαλεί επιβάρυνση, λόγω απασχόλησης σε συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
• Για την περίοδο 2009 – 2011, στην περίπτωση του λοιπού προσωπικού, ο υπολογισμός των υπηρετούντων στο έκτακτο προσωπικό βασίστηκε στον αριθμό των εγκρίσεων οι οποίες χορηγήθηκαν κατά το έτος αναφοράς, βάσει του αρχείου της Διεύθυνσης Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις για τις οποίες η έγκριση δεν αποτελούσε προαπαιτούμενη ενέργεια για την πρόσληψη (πχ stage, αιρετοί, μετακλητοί, λοιπές εργασιακές σχέσεις), συγκεντρώθηκαν στοιχεία από συναρμόδια Υπουργεία ή/και υιοθετήθηκαν εκτιμήσεις βάσει των πραγματικών δεδομένων.
  Το προσωπικό που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα υπολογίστηκε, όπου αυτό ήταν δυνατόν, βάσει του αριθμού των εγκρίσεων οι οποίες χορηγήθηκαν κατά το έτος αναφοράς, σύμφωνα με το αρχείο της Διεύθυνσης Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3/ Βάσει των στοιχείων της πρώην ΕΓΔΕΚΟ. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των φορέων που περιλαμβάνεται στην περίμετρο αναφοράς, μπορεί να μεταβάλλεται από έτος σε έτος,  όπως επίσης μεταβάλλονται και οι φορείς οι οποίοι εντάσσονται στη Γενική Κυβέρνηση. Τυχόν επικαιροποίηση θα πραγματοποιηθεί αναδρομικά με την ένταξη του συνόλου των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου στην βάση της απογραφής.
Για την περίοδο 2009 – 2011, στην περίπτωση του τακτικού προσωπικού, αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  Ο αριθμός τακτικού και λοιπού προσωπικού στις 31.12.2012 εξάγεται από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) και δύναται να επικαιροποιείται για τυχόν αναδρομική διόρθωση σφαλμάτων.