Πηγή: Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου           
Α. Τακτικό προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ)
Πίνακας 1-Σύνολο τακτικού προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  Συνολικά ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ           2016
(1)
Αποχωρήσεις (Παραιτήσεις - Συνταξιοδοτήσεις)
(2)
Προσλήψεις - Μεταφορές από ΝΠΙΔ
(3)
Διορθώσεις/ Επαναφορές
(4)
Συνολικά -  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
(5)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ          
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 119 0 0 0 119
ΒΟΥΛΗ 1.162 1 0 0 1.161
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.682 2 2 0 1.682
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 400 0 0 0 400
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.052 2 0 0 2.043
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 15.797 9 103 2 15.893
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 85.916 124 12 -5 85.798
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1.849 2 0 0 1.847
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 16.411 11 8 -5 16.397
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 64.531 39 54 2 64.547
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 7.995 8 3 0 7.990
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2.356 2 0 0 2.353
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15.223 15 102 -1 15.310
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 169.758 986 32 3 168.803
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 819 1 0 0 818
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 7.242 3 2 0 7.240
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 77.507 89 228 -14 77.637
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 4.500 0 1 2 4.502
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 6.766 2 0 0 6.766
ΟΤΑ 82.644 128 142 -1 82.671
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 564.729 1.424 689 -17 563.977
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 92    
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 597    
1. Ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, δηλαδή των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί).
2. Περιλαμβάνεται το τακτικό προσωπικό των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
3. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Τα στοιχεία υπόκεινται σε διαρκή επικαιροποίηση. Τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται, διορθώνονται και παρουσιάζονται στην στήλη "Διορθώσεις/Επαναφορές"
Επεξήγηση Πίνακα:          
Σε κάθε Κατηγορία Φορέα περιλαμβάνονται και οι εποπτευόμενοι Φορείς.          
• Η στήλη (1) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του προηγούμενου μήνα.
• Η στήλη (2) αποτυπώνει τον αριθμό των αποχωρήσεων κατά τη διάρκεια του μήνα ανά Κατηγορία Φορέα. Ως αποχώρηση υπαλλήλου νοείται η συνταξιοδότηση ή η διαγραφή για άλλη αιτία (θάνατος, παραίτηση).
• Η στήλη (3) αποτυπώνει το σύνολο των προσλήψεων και μεταφορών από ΝΠΙΔ στο δημόσιο κατά τη διάρκεια του μήνα ανά Κατηγορία Φορέα. Στη  γραμμή που εμφανίζεται κάτώ από το σύνολο των προσλήψεων εμφανίζονται αυτές που εξαιρούνται από τον περιορισμό των προσλήψεων τακτικού προσωπικού (1 πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις), οι οποίες αφορούν προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. (αρ.7 του Ν.4368/2016) προσλήψεις σε συμμόρφωση με αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων (αρ. 64 του Ν.4389/2016), καθώς και προσλήψεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου (Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 23/2012). Στην τελευταία γραμμή εμφανίζονται οι προσλήψεις που υπάγονται στον περιορισμό των προσλήψεων τακτικού προσωπικού.
• Η στήλη (4) αποτυπώνει τις διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Προσωπικού κατά την διάρκεια του μήνα ( πχ λανθασμένες εργασιακές σχέσεις, λανθασμένες εισαγωγές) καθώς και τις επαναφορές υπαλλήλων.
• Η στήλη (5) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του μήνα στο τέλος του μήνα. Ο αριθμός της Κατηγορίας Φορεα προκύπτει από τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις, τις επαναφορές/διορθώσεις, καθώς και τις μετατάξεις από και προς τους φορείς του δημοσίου. Οι μετατάξεις δεν εμφανίζονται στον πίνακα αυτόν.
Πίνακας 2 - Ειδικά καθεστώτα
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
     
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 26 25      
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΡΓΙΑΣ 454 448      
Οι υπάλληλοι σε ειδικό καθεστώς περιλαμβάνονται στον πίνακα 1
Β. Έκτακτο προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ)
Πίνακας 3-Σύνολο εκτάκτου προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ)
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016      
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό 41.611 42.505      
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Ανταποδοτικών τελών ή μέσω Αντιτίμου - Αυτοχρηματοδοτούμενα 10.161 13.012      
ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι 51.772 55.517      
Μετακλητοί 2.070 2.067      
Αιρετοί 7.608 7.610      
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης 958 982      
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις  12.587 12.660      
1. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, αντιρρησίες συνείδησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, θεραπαινίδες ΥΕΘΑ, ιδιώτες μέλη επιτροπών, σχολικοί τροχονόμοι, υπότροφοι)
 
Πίνακας 4 - Ανάλυση εργασιακής σχέσης εκτάκτου προσωπικού "Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι" ανά Κατηγορία
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016      
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ          
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 6 6      
ΒΟΥΛΗ 114 115      
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 46 45      
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 8 8      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 112 116      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 52 52      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1.851 1.713      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 113 115      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2.227 563      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 5.041 5.113      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 5      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 42 39      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 181 186      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2.206 7.655      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 2      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3.031 3.042      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 11.818 12.257      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 28 26      
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 37 31      
ΟΤΑ 24.852 24.428      
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 51.772 55.517      
Το προσωπικό του Πίνακα 4 αφορά απασχολούμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, ωρομίσθιους και προσωπικό Επί Θητεία που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προυπολογισμό καθώς επίσης και μέσω συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων και δράσων ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με τη μορφή αντιτίμου, των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ανταποδοτικό τέλος ή το αντίτιμο και δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. 
Γ. Τακτικό Προσωπικό ΝΠΙΔ
Πίνακας 5 - Σύνολο τακτικού ΝΠΙΔ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
(1)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
(2)
     
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ          
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 26 26      
ΒΟΥΛΗ 0 0      
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 0 0      
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2.482 2.483      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.987 1.986      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 0 0      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 629 628      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1 1      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 273 271      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 75 75      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 179 179      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.577 1.575      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.956 1.956      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1.152 1.170      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 710 710      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.295 1.295      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3.448 3.436      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 11.314 11.216      
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 0 0      
ΟΤΑ 6.323 6.307      
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 33.427 33.314      
1. Ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού των απογεγραμμένων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κατηγοριοποιημένα ανά εποπτεύον Υπουργείο.
2. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
Επεξήγηση Πίνακα:          
Σε κάθε Κατηγορία Φορέα περιλαμβάνονται και οι εποπτευόμενοι Φορείς.          
• Η στήλη (1) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του προηγούμενου μήνα.
• Η στήλη (2) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του μήνα.
Δ. Έκτακτο προσωπικό ΝΠΙΔ
Πίνακας 6 - Σύνολο εκτάκτου προσωπικού ΝΠΙΔ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016      
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι 10.047 9.587      
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης 1.772 1.770      
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις  1.641 1.688      
Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, κ.α.)
Πίνακας 7- Ανάλυση εργασιακής σχέσης εκτάκτου προσωπικού ΝΠΙΔ "Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι" ανά Κατηγορία
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016      
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ          
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 0 0      
ΒΟΥΛΗ 0 0      
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 0 0      
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 37 38      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 313 328      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1 1      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 0 0      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 0 0      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 3      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 93 92      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 2      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 123 91      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 24 24      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 777 845      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 426 425      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.178 1.220      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 568 573      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 148 104      
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 0 0      
ΟΤΑ 6.354 5.841      
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 10.047 9.587      
Το προσωπικό του Πίνακα 7 αφορά απασχολούμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, ωρομίσθιους και προσωπικό Επί Θητεία που χρηματοδοτούνται από τον  προυπολογισμό των ΝΠΙΔ καθώς επίσης και μέσω συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων και δράσων ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με τη μορφή αντιτίμου, των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ανταποδοτικό τέλος ή το αντίτιμο και δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό.