Πηγή: Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου           
Α. Τακτικό προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ)
Πίνακας 1-Σύνολο τακτικού προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  Συνολικά ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ           2016
(1)
Αποχωρήσεις (Παραιτήσεις - Συνταξιοδοτήσεις)
(2)
Προσλήψεις - Μεταφορές από ΝΠΙΔ
(3)
Διορθώσεις/ Επαναφορές
(4)
Συνολικά -  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
(5)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ          
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 121 2 2 0 120
ΒΟΥΛΗ 1.163 2 0 0 1.161
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.679 2 1 0 1.678
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.041 3 3 0 2.041
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 15.940 16 28 -1 15.950
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 741 4 0 0 735
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 86.155 97 232 16 86.306
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1.837 6 2 0 1.833
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 16.399 27 68 -1 16.437
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 64.088 62 0 3 64.030
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 323 0 19 -1 342
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 8.029 3 0 0 8.025
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1.519 2 0 -1 1.515
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15.499 31 43 1 15.518
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 168.647 77 52 20 168.643
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 818 1 0 0 819
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 7.245 16 1 1 7.232
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 834 7 0 0 825
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 78.030 236 242 -5 78.030
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4.496 10 0 1 4.487
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 400 0 0 0 399
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 6.759 13 0 1 6.749
ΟΤΑ 82.859 196 128 7 82.796
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 565.622 813 821 41 565.671
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 99    
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 722    
1. Ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, δηλαδή των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί).
2. Περιλαμβάνεται το τακτικό προσωπικό των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
3. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Τα στοιχεία υπόκεινται σε διαρκή επικαιροποίηση. Τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται, διορθώνονται και παρουσιάζονται στην στήλη "Διορθώσεις/Επαναφορές"
5. Οι προσλήψεις στην Κατηγορία Φορέα "Υπουργείο Εθνικής Άμυνας" αφορούν εισακτέους στις Στρατιωτικές Σχολές, οι οποίοι παρουσιάζουν συγκεκριμένη περιοδικότητα και οι προσλήψεις στην Κατηγορία Φορέα "Υπουργείο Υγείας" αφορούν προσλήψεις σε Νοσοκομεία.
Επεξήγηση Πίνακα:          
Σε κάθε Κατηγορία Φορέα περιλαμβάνονται και οι εποπτευόμενοι Φορείς.          
• Η στήλη (1) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του προηγούμενου μήνα.
• Η στήλη (2) αποτυπώνει τον αριθμό των αποχωρήσεων κατά τη διάρκεια του μήνα ανά Κατηγορία Φορέα. Ως αποχώρηση υπαλλήλου νοείται η συνταξιοδότηση ή η διαγραφή για άλλη αιτία (θάνατος, παραίτηση).
• Η στήλη (3) αποτυπώνει το σύνολο των προσλήψεων και μεταφορών από ΝΠΙΔ στο δημόσιο κατά τη διάρκεια του μήνα ανά Κατηγορία Φορέα. Στη  γραμμή που εμφανίζεται κάτώ από το σύνολο των προσλήψεων εμφανίζονται αυτές που εξαιρούνται από τον περιορισμό των προσλήψεων τακτικού προσωπικού (1 πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις), οι οποίες αφορούν προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. (αρ.7 του Ν.4368/2016) προσλήψεις σε συμμόρφωση με αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων (αρ. 64 του Ν.4389/2016), καθώς και προσλήψεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου (Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 23/2012). Στην τελευταία γραμμή εμφανίζονται οι προσλήψεις που υπάγονται στον περιορισμό των προσλήψεων τακτικού προσωπικού.
• Η στήλη (4) αποτυπώνει τις διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Προσωπικού κατά την διάρκεια του μήνα ( πχ λανθασμένες εργασιακές σχέσεις, λανθασμένες εισαγωγές) καθώς και τις επαναφορές υπαλλήλων.
• Η στήλη (5) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του μήνα στο τέλος του μήνα. Ο αριθμός της Κατηγορίας Φορεα προκύπτει από τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις, τις επαναφορές/διορθώσεις, καθώς και τις μετατάξεις από και προς τους φορείς του δημοσίου. Οι μετατάξεις δεν εμφανίζονται στον πίνακα αυτόν.
Πίνακας 2 - Ειδικά καθεστώτα
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
     
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 24 22      
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΡΓΙΑΣ 450 441      
Οι υπάλληλοι σε ειδικό καθεστώς περιλαμβάνονται στον πίνακα 1
Β. Έκτακτο προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ)
Πίνακας 3-Σύνολο εκτάκτου προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ)
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016      
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό 47.984 49.448      
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Ανταποδοτικών τελών ή μέσω Αντιτίμου - Αυτοχρηματοδοτούμενα 17.684 19.524      
ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι 65.668 68.972      
Έκτακτο και λοιπό προσωπικό Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 2.990 4.003      
Μετακλητοί 1.930 2.070      
Αιρετοί 7.993 8.057      
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης 1.005 1.021      
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις  12.891 13.111      
1. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, αντιρρησίες συνείδησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, θεραπαινίδες ΥΕΘΑ, ιδιώτες μέλη επιτροπών, σχολικοί τροχονόμοι, υπότροφοι)
2. Το προσωπικό των Ειδικών Λογaριασμών Κονδυλίων Έρευνας, εντάχθηκε στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά την ισχύ του άρθρου 101 του Ν.4389/2016  (ΦΕΚ 94/Α'), δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και εμφανίζεται ξεχωριστά.
3. Η αύξηση στον  συνολικό αριθμό "Ορισμένου χρόνου-συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι- οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων. Η σχετική ανάλυση εμφανίζεται στον Πίνακα 4.
Πίνακας 4 - Ανάλυση εργασιακής σχέσης εκτάκτου προσωπικού "Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι" ανά Κατηγορία
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016      
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ          
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 7 7      
ΒΟΥΛΗ 135 140      
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 43 45      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 114 108      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 50 51      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 15 15      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1.698 1.677      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 116 117      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 703 754      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 4.538 4.515      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 263 343      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 12      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 27 26      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 219 218      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 14.559 17.115      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 2      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2.664 2.287      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 49 53      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 13.268 13.503      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 36 32      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 8 7      
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 35 35      
ΟΤΑ 27.113 27.910      
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 65.668 68.972      
Το προσωπικό του Πίνακα 4 αφορά απασχολούμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, ωρομίσθιους και προσωπικό Επί Θητεία που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προυπολογισμό καθώς επίσης και μέσω συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων και δράσων ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με τη μορφή αντιτίμου, των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ανταποδοτικό τέλος ή το αντίτιμο και δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. 
Γ. Τακτικό Προσωπικό ΝΠΙΔ
Πίνακας 5 - Σύνολο τακτικού ΝΠΙΔ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
(1)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
(2)
     
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ          
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 26 26      
ΒΟΥΛΗ 0 0      
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 0 0      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.988 1.993      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 0 0      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 8 8      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 625 624      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1 1      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 268 268      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 66 66      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0 0      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 178 180      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1.573 1.572      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.955 1.954      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1.171 1.170      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 705 704      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.292 1.291      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 0 0      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3.432 3.431      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 11.146 11.125      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2.481 2.477      
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 0 0      
ΟΤΑ 6.316 6.309      
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 33.231 33.199      
1. Ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού των απογεγραμμένων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κατηγοριοποιημένα ανά εποπτεύον Υπουργείο.
2. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
Επεξήγηση Πίνακα:          
Σε κάθε Κατηγορία Φορέα περιλαμβάνονται και οι εποπτευόμενοι Φορείς.          
• Η στήλη (1) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του προηγούμενου μήνα.
• Η στήλη (2) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του μήνα.
Δ. Έκτακτο προσωπικό ΝΠΙΔ
Πίνακας 6 - Σύνολο εκτάκτου προσωπικού ΝΠΙΔ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016      
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι 10.976 11.433      
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης 1.764 1.760      
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις  2.214 2.254      
Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, κ.α.)
Πίνακας 7- Ανάλυση εργασιακής σχέσης εκτάκτου προσωπικού ΝΠΙΔ "Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι" ανά Κατηγορία
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016      
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ          
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 0 0      
ΒΟΥΛΗ 0 0      
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 0 0      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 409 403      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1 1      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 48 48      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 0 0      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 0 0      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 3      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 51 47      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0 0      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 2      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 110 111      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 24 24      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1.818 1.995      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 422 427      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.368 1.381      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 0 0      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 546 544      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 94 91      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 36 36      
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 0 0      
ΟΤΑ 6.044 6.320      
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 10.976 11.433      
Το προσωπικό του Πίνακα 7 αφορά απασχολούμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, ωρομίσθιους και προσωπικό Επί Θητεία που χρηματοδοτούνται από τον  προυπολογισμό των ΝΠΙΔ καθώς επίσης και μέσω συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων και δράσων ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με τη μορφή αντιτίμου, των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ανταποδοτικό τέλος ή το αντίτιμο και δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό.