Α. Τακτικό προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ)
Κατηγορία 2015 2016
  Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 117 117 117 119 119 119 119 119 119 119 121 121 120
ΒΟΥΛΗ 1.182 1.173 1.172 1.163 1.163 1.163 1.162 1.162 1.162 1.161 1.163 1.163 1.161
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.688 1.689 1.686 1.685 1.683 1.677 1.677 1.681 1.682 1.682 1.680 1.679 1.678
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 410 409 408 406 405 401 401 400 400 400 400 - -
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.080 2.070 2.067 2.062 2.068 2.056 2.055 2.054 2.052 2.043 2.043 2.041 2.041
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 15.800 15.775 15.768 15.769 15.753 15.744 15.726 15.770 15.797 15.893 15.935 15.940 15.950
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - - - - - - - - - - - 741 735
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 86.639 86.680 86.533 86.391 86.306 86.150 86.079 85.991 85.916 85.798 85.783 86.155 86.306
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1.882 1.879 1.876 1.854 1.863 1.860 1.857 1.851 1.849 1.847 1.845 1.837 1.833
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 16.490 16.451 16.427 16.410 16.514 16.447 16.433 16.416 16.411 16.397 16.389 16.399 16.437
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - - - - - - - - - - - 64.088 64.030
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 64.899 64.851 64.787 64.764 64.815 64.652 64.593 64.564 64.531 64.547 65.155 - -
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - - - - - - - - - - - 323 342
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 8.057 8.051 8.161 8.160 8.037 8.020 8.001 7.996 7.995 7.990 8.041 8.029 8.025
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - - - - - - - 1.519 1.515
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2.399 2.387 2.386 2.391 2.381 2.370 2.361 2.361 2.356 2.353 2.352 - -
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15.249 15.183 15.194 15.179 15.151 15.103 15.133 15.172 15.223 15.310 15.488 15.499 15.518
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 170.520 170.450 170.388 170.332 170.305 170.241 170.203 170.091 169.758 168.803 168.676 168.647 168.643
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 819 814 826 825 822 815 818 815 819 818 817 818 819
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 7.159 7.234 7.273 7.285 7.282 7.262 7.258 7.248 7.242 7.240 7.243 7.245 7.232
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - - - - - - - - - - - 834 825
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 77.679 77.574 77.669 77.618 77.542 77.367 77.334 77.396 77.507 77.637 77.771 78.030 78.030
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - - - - - - - - - - - 4.496 4.487
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 4.498 4.477 4.477 4.501 4.513 4.514 4.509 4.506 4.500 4.502 4.500 - -
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - - - - - - - - - - - 400 399
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 6.790 6.776 6.773 6.773 6.774 6.758 6.762 6.765 6.766 6.766 6.764 6.759 6.749
ΟΤΑ 82.556 82.516 82.900 82.960 82.854 82.604 82.434 82.461 82.644 82.671 82.734 82.859 82.796
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 566.913 566.556 566.888 566.647 566.350 565.323 564.915 564.819 564.729 563.977 564.900 565.622 565.671
                           
Β. Έκτακτο Προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ)
  2015 2016
Είδος εργασιακής σχέσης Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι 63.646 66.455 68.350 70.133 72.460 71.699 54.611 53.043 51.772 55.517 61.234 65.668 68.972
Μετακλητοί 1.901 1.942 1.974 2.006 2.046 1.984 2.004 2.016 2.070 2.067 2.099 1.930 2.070
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 65.547 68.397 70.324 72.139 74.506 73.683 56.615 55.059 53.842 57.584 63.333 67.598 71.042
 
Αιρετοί 7.149 7.159 7.188 7.473 7.530 7.552 7.585 7.588 7.608 7.610 7.818 7.993 8.057
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης 1.124 1.141 1.150 877 891 903 909 934 958 982 994 1.005 1.021
                           
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις  12.730 13.072 13.347 13.343 13.887 14.271 14.400 13.384 12.587 12.660 12.491 12.891 13.111
Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, αντιρρησίες συνείδησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, θεραπαινίδες ΥΕΘΑ, ιδιώτες μέλη επιτροπών, σχολικοί τροχονόμοι, υπότροφοι)
1. Περιλαμβάνεται το προσωπικό των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ ’ και ΄Β Βαθμού και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
2. Περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, δηλαδή των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί).
3. Περιλαμβάνει το έκτακτο προσωπικό, δηλαδή το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου, ωρομίσθιους και επί θητεία χωρίς δυνατότητα μονιμοποίησης, τους αιρετούς, τους μετακλητούς υπαλλήλους καθώς και λοιπές κατηγορίες μισθοδοτούμενων (πρακτική άσκηση κ.α.) 
4. Επισημαίνεται ότι στο έκτακτο προσωπικό περιλαμβάνονται και μισθοδοτούμενοι που προσλαμβάνονται στο  πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έτσι δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό. 
5. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
6. Τα στοιχεία υπόκεινται σε διαρκή επικαιροποίηση. 
7. Από το τέλος του 2012 το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου έχει διασυνδεθεί με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες υπόχρεοι απογραφής είναι πλέον και τα φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν τακτικό ή έκτακτο προσωπικό αλλά λαμβάνουν αποδοχές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Ως εκ τούτου, η διασύνδεση οδήγησε στην απογραφή μισθοδοτούμενων που είτε δεν ήταν υπόχρεοι απογραφής, είτε δεν είχαν απογραφεί για οποιοδήποτε λόγο.
8. Από τον Ιούνιο 2015 και έπειτα, το προσωπικό που τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας και οι μετακινήσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, εμφανίζεται στο φορέα που ανήκει. 
                           
Γ. Τακτικό προσωπικό ΝΠΙΔ
  2015 2016
  Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
  33.571 33.524 33.483 33.457 33.456 33.410 33.440 33.438 33.427 33.314 33.321 33.231 33.199
                           
Γ. Έκτακτο προσωπικό ΝΠΙΔ
Κατηγορία 2015 2016
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι 10.772 10.778 10.729 10.737 10.770 9.951 10.111 10.062 10.047 9.587 10.452 10.976 11.433
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης 1.748 1.760 1.767 1.758 1.767 1.752 1.763 1.762 1.772 1.770 1.770 1.764 1.760
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις  1.282 1.221 1.240 1.322 1.385 1.380 1.617 1.674 1.641 1.688 2.149 2.214 2.254