Τακτικό προσωπικό 
Πηγή: Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Συνολικά ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ           2014 Αποχωρήσεις Εισαγωγές Διορθώσεις Μεταβολή Συνολικά -  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   2015
Αποχωρήσεις (Παραιτήσεις - Συνταξιοδοτήσεις) Μετακινήσεις στο Στενό Δημόσιο Τομέα Μετακινήσεις σε καθεστώς Κινητικότητας ή Αργίας Συνολικά Προσλήψεις Μετακινήσεις από τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Μετακινήσεις από τον Στενό Δημόσιο Τομέα Μετακινήσεις από καθεστώς κινητικότητας ή Αργίας Συνολικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5)=(2)+(3)+(4) (6) (7) (8) (9) (10)=(6)+(7)+(8)+(9) (11) (12)=(10)-(5)+(11) (13)=(1)+(11)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
ΒΟΥΛΗ 1.169 4 0 0 4 0 0 2 0 2 0 -2 1.167
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.752 5 3 0 8 0 0 1 0 1 0 -7 1.745
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 419 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2 417
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 15.686 50 30 2 82 69 0 20 1 90 0 8 15.694
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 87.067 170 3 7 180 96 0 2 1 99 0 -81 86.986
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1.945 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 -8 1.937
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 16.604 121 7 6 134 12 0 2 2 16 0 -118 16.486
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 64.558 54 82 0 136 3 0 1.286 5 1.294 1 1.159 65.717
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 14.820 88 5 2 95 15 2 3 1 21 1 -73 14.747
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15.050 125 4 7 136 123 0 2 2 127 0 -9 15.041
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.811 28 1 0 29 4 0 2 0 6 0 -23 2.788
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 178.895 307 78 10 395 19 0 79 12 110 6 -279 178.616
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 79.533 532 64 1 597 36 0 27 4 67 20 -510 79.023
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 6.811 76 12 9 97 15 0 29 25 69 0 -28 6.783
ΟΤΑ 81.810 572 46 59 677 20 2 76 85 183 9 -485 81.325
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ή ΑΡΓΙΑ 5.503 71 156 0 227 0 0 104 0 104 0 -123 5.380
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 2.313 4 1484   1.488     306   306 0 -1.182 1.131
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 576.856 2.217 1.975 103 4.295 412 4 1.941 138 2.495 37 -1.763 575.093
 
1. Ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, δηλαδή των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί).
2. Περιλαμβάνεται το τακτικό προσωπικό των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
3. Δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο θα ενταχθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.
4. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.
5. Τα στοιχεία υπόκεινται σε διαρκή επικαιροποίηση. Τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται, διορθώνονται αναδρομικά.
6. Οι μεταβολές (προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετακινήσεις) παρουσιάζονται στον μήνα κατά τον οποίον η αντίστοιχη ενέργεια (διαγραφή/ εισαγωγή) πραγματοποιήθηκε στο Μητρώο από τις Δ/νσεις Προσωπικού. 
 
Επεξήγηση Πίνακα:
Σε κάθε Κατηγορία Φορέα περιλαμβάνονται και οι εποπτευόμενοι Φορείς.
• Η στήλη (1) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του προηγούμενου μήνα.
• Η στήλη (2) αποτυπώνει τον αριθμό των αποχωρήσεων κατά τη διάρκεια του μήνα ανά Κατηγορία Φορέα. Ως αποχώρηση υπαλλήλου νοείται η συνταξιοδότηση ή η διαγραφή για άλλη αιτία (θάνατος, παραίτηση).
• Η στήλη (3) αποτυπώνει τις μετακινήσεις από φορείς του στενού δημοσίου τομέα προς φορείς του στενού δημοσίου τομέα ανά Κατηγορία Φορέα. Για τους σκοπούς του παρόντος ως μετακίνηση νοείται η μετάταξη και η μετάθεση. Δεν περιλαμβάνονται οι Αποσπάσεις, διότι οι μισθοδοτούμενοι παρουσιάζονται στον Φορέα της οργανικής τους θέσης. 
• Η στήλη (4) αποτυπώνει τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς κινητικότητας ή αργίας.
• Η στήλη (5) αποτυπώνει το άθροισμα των στηλών (2), (3) και (4), προκειμένου να εκφραστεί το σύνολο των εκροών.
• Η στήλη (6) αποτυπώνει το σύνολο των προσλήψεων κατά τη διάρκεια του μήνα ανά Κατηγορία Φορέα.
• Η στήλη (7) αποτυπώνει το σύνολο των μεταφορών από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια του μήνα ανά Κατηγορία Φορέα.
• Η στήλη (8) αποτυπώνει τις μετακινήσεις προς φορείς του στενού δημοσίου τομέα από φορείς του στενού δημοσίου τομέα ανά Κατηγορία Φορέα. Για τους σκοπούς του παρόντος ως μετακίνηση νοείται η μετάταξη και η μετάθεση.
• Η στήλη (9) αποτυπώνει τους υπαλλήλους οι οποίοι εξήλθαν από το καθεστώς κινητικότητας ή αργίας και εντάσσονται σε κάποιον Φορέα.Ειδικότερα για τον Ιανουάριο του 2015, για 953 υπάλληλους  οι οποίοι είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας  εκδικάστηκαν προσωρινά μέτρα (μέχρι έκδοση τελικής δικαστικής απόφασης). Για αυτό τον λόγο, προσωρινά επανήλθαν στον φορέα προέλευσης τους (826 στους ΟΤΑ, 27 στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, 2 στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,1 στο Υπουργείο Οικονομικών, 85  στο Υπουργείο Υγείας και 9 στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
• Η στήλη (10) αποτυπώνει το άθροισμα των στηλών (6), (7),(8) και (9), προκειμένου να εκφραστεί το σύνολο των εισροών.
• Η στήλη (11) αποτυπώνει τις διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Προσωπικού κατά την διάρκεια του μήνα ( πχ λανθασμένες εργασιακές σχέσεις, λανθασμένες εισαγωγές).
• Η στήλη (12) αποτυπώνει την καθαρή μεταβολή στο προσωπικό κάθε Κατηγορίας κατά την διάρκεια του μήνα.
• Η στήλη (13) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του μήνα.