ΕΤΟΣ 2018
ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 1.422 1.535 1.777 1.790 3.284 2.329 1.480 1.492 3.136 2.306 1.855 1.353
Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο) 137 137 159 158 151 175 165 138 214 174 180 132
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 6.286 6.977 9.138 7.716 12.981 16.335 8.928 6.802 10.959 9.677 11.576 8.335
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο) 662 749 806 769 1.279 1.514 811 563 996 964 957 830
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 20                      
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) 21                      
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 17                      
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 8.565 9.398 11.880 10.433 17.695 20.353 11.384 8.995 15.305 13.121 14.568 10.650
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 152.347
ΕΤΟΣ 2017
ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 1.113 1.331 1.472 1.238 2.709 1.824 1.139 974 2.493 1.981 1.476 978
Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο) 107 142 148 95 173 128 114 101 143 175 161 91
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 4.018 7.384 6.575 4.623 10.891 9.927 5.810 4.822 7.949 8.066 7.485 5.076
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο) 496 541 556 458 1.266 1.348 897 507 933 971 960 759
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 18 14 23 9 19 36 27 43 35 35 28 14
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) 24 41 41 31 73 52 38 44 57 69 40 29
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 8 33 17 12 23 18 26 31 39 26 24 24
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 5.784 9.486 8.832 6.466 15.154 13.333 8.051 6.522 11.649 11.323 10.174 6.971
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 113.745
ΕΤΟΣ 2016
ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ 1.765 1.495 227                  
Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 514 1.040 520 407 801 944 432 409 1.343 1.215 935 707
Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο) 79 190 39 41 35 61 66 36 125 112 86 93
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 1.788 2.873 1.574 1.209 1.949 2.631 2.785 1.309 4.040 4.921 3.685 3.253
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο) 236 282 132 135 199 317 264 176 467 558 484 429
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 15 11 6 6 9 11 16 4 20 14 7 8
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) 26 37 16 13 20 27 13 8 40 44 35 24
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 9 17 5 7 11 7 9 8 21 20 7 10
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 4.432 5.945 2.519 1.818 3.024 3.998 3.585 1.950 6.056 6.884 5.239 4.524
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 49.974
ΕΤΟΣ 2015
ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ 5.490 5.471 5.321 3.436 4.598 4.691 3.301 3.186 2.754 3.173 2.160 1.629
Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 218 248 254 190 323 443 177 157 254 233 425 386
Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο) 35 33 24 19 37 35 28 38 19 25 69 66
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 661 694 704 485 804 1.122 741 724 738 780 1.408 1.885
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο) 73 70 57 33 77 101 75 68 98 64 174 165
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 8 7 14 4 7 11 8 5 7 7 6 7
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) 17 16 19 10 19 29 15 19 18 19 15 11
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 1 2 2 2 3 3 2 8 6 5 9 5
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 6.503 6.541 6.395 4.179 5.868 6.435 4.347 4.205 3.894 4.306 4.266 4.154
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 61.093
ΕΤΟΣ 2014
ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ 5.129 2.188 3.733 4.662 5.803 6.674 5.821 4.444 6.368 6.504 5.614 5.424
Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)   42 257 200 276 344 195 108 332 301 179 168
Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)   22 53 28 44 32 21 19 34 58 31 27
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)   64 506 436 619 756 612 415 773 715 635 479
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)   13 51 36 49 72 83 38 70 78 66 60
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 6 7 4 5 8 8 4 3 5 3 4 9
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) 13 12 19 18 14 22 16 7 20 17 10 19
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 3 7 3 5 2 29 4 4   9 2 7
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 5.151 2.355 4.626 5.390 6.815 7.937 6.756 5.038 7.602 7.685 6.541 6.193
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 72.089