Πληροφορίες Ενημέρωσης και Χρήσης.
Τα αριθμητικά στοιχεία μέτρησης των διαδικασιών που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ λαμβάνονται υπόψη ως δείκτης διαφοροποίησης για τη σύγκριση των ΚΕΠ και δεν απεικονίζουν ως απόλυτος αριθμός το διοικητικό έργο που διεκπεραιώνουν, διότι δεν συμπεριλαμβάνουν :


  1. τις διαδικασίες τις οποίες διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ αλλά δεν είναι δυνατό να μετρηθούν, όπως η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, η επικύρωση αντιγράφων κλπ,
  1. τις αιτήσεις για πιστοποιημένες διαδικασίες στις οποίες οι ενέργειες των ΚΕΠ δεν καταγράφονται από το πληροφοριακό σύστημα e-kep ermis, διότι η υποβολή αιτήσεων γίνεται με απευθείας είσοδο των υπαλλήλων των ΚΕΠ στα πληροφοριακά συστήματα των άλλων φορέων π.χ. διαδικασίες στρατολογίας, απόδοσης ΑΜΚΑ κλπ
  1. Οι υπηρεσίες:
    • Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
    • Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
    παρέχονται από τα ΚΕΠ online.Τα στοιχεία ενημερώνονται κάθε μήνα. Τελευταία ενημέρωση 31/12/2019